Links:

Misselijkheid


Slapeloosheid/stemmingswisselingen/vermoeidheid
Door alle hormonale veranderingen en de gewichtstoename kunnen deze klachten ontstaan. Belangrijk is dat je balans zoekt tussen inspanning en ontspanning. 

Stuit- of dwarsligging
Reflexologie (moxa)  kan eveneens worden ingezet als ondersteuning bij het draaien van een stuit- of dwarsligging. 
Uw partner krijgt een eenvoudige instructie waardoor jezelf thuis de moxatherapie kunt toepassen. Gedurende twee weken moxeert je partner dagelijks het acupunctuurpunt, zowel links als rechts op de kleine teen, gedurende 15 minuten per teen.

Weeën opwekken
Reflexologie kan ook worden ingezet om de bevalling op te wekken. 

Marlie houben-Aben natuurgeneeskundig therapeut, diëtist: Als zuigelingen of jonge kinderen ‘niet lekker in hun vel zitten’ zijn er vaak ook klachten als: overmatig huilen, buikpijn, krampjes, eczeem, benauwdheid, rochelen, steeds verkouden, oorontsteking, snotterbellen, gedragsproblemen, etc. Vaak blijkt de voeding die het kind krijgt één van de boosdoeners te zijn. Maar hoe kom je hier achter?

 

Contact | Praktijk Marlie Houben - Natuurgeneeskunde en Diëtetiek

 

 

De meeste ongelukken met (jonge) kinderen gebeuren in en om het huis. Bijvoorbeeld een verslikking of botbreuk. Sommige letsels kunnen levensbedreigend zijn. 
In deze laagdrempelige cursus leer je hoe te handelen in verschillende situaties. Bijvoorbeeld:baby- en kind-reanimatie, verslikking, verdrinking, verbranding, uitdroging en vele andere letsels. 

 

Kom langs in onze  Lingerie winkel!

Markt 77, 5981 AP Panningen

  • 06-28048007
  • www.laviv.nl
  • info@laviv.nl

 

Neuro fasciale therapie: is aan te raden na iedere zwangerschap, om alle kapsels, banden en spieren weer terug in functie te brengen. Hierdoor ben je weer krachtig en voel je je weer in balans. Bij klachten tijdens de zwangerschap, kan een algehele behandeling tot 24 weken, daarna alleen uw armen en benen (ivm mogelijk opwekken van weeën).

 

Gespecialiseerde uitvaartzorg voor het begeleiden van ouders die hun kindje verliezen.

Prachtige vrouw, ja jij. Wist je dat Majoes door middel van lichaamsgericht werk en met holistische kijk, je kan ondersteunen in je proces naar herontdekking van je zelf en van jou creatie kracht in je toekomstig moederschap. Jouw lijf, jouw voorouders  en (zielen) kinderen vertellen je wat gezien en geheeld mag worden. Marjoes laat je ontdekken hoe je deze blokkades en patronen kunt opheffen. Traumaverwerking, kinderwens, postnataal herstel, mentale en fysieke littekens, menstruatie en overgangsklachten, na gynaecologische ingrepen, familie trauma, sterrenkind. 

 

Bewaar en Bewonder: wat doe jij met je placenta? 

Bregje van Cauwenberghe 0612921722

Baby's na traumatische bevalling, reflux klachten, Vrouwenproblemen, fertiliteitsproblemen, zwangerschapsproblemen

Ik ben Lid van de NVL, Nederlandse Vereniging van lactatiekundige.  Als lactatiekundige kan ik  een unieke expertise inbrengen waarmee veel problematiek ten aanzien van borstvoeding voorkómen of opgelost kan worden. Het uiteindelijke doel is dat alle moeders en kinderen zolang borstvoeding kunnen geven en krijgen als zij zelf willen, en dat ik als zorgprofessional dusdanig geschoold ben dat ik deze moeders en kinderen bekwaam en naar tevredenheid kan begeleiden.

De Kompaan Someren (dekompaan-someren.nl)

Ondernemers in een verzamelgebouw

WELKOM BIJ DE KOMPAAN.

“Samen ondernemen en groeien met jouw kompanen”

De Kompaan is een inspirerend en laagdrempelig ondernemersgebouw waar hard gewerkt wordt, maar waar ondernemers elkaar ook opzoeken, van elkaar leren en elkaar inspireren.

Als kersverse ouder, lukt het niet altijd om van thuis uit te werken, dan is er de mogelijkheid om (tijdelijk)  je eigen kantoor te hebben in een kleinschalig verzamelgebouw.

 

Privacy:

In mijn werk als kraamverzorgster en lactatiekundige, heb ik mijn beroepsgeheim. Sandra Mostert zal in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens uw dossier registreren  en volgens protocol 15 jaar bewaren. U heeft ten alle tijden inzage in het dossier. Ik zal uw gegevens alleen delen met uw verloskundige en huisarts. Indien het nodig is om uw gegevens te delen met andere zorgverleners, zal ik u eerst om toestemming vragen.

U bepaald zelf of u het dossier wil delen met het consultatiebureau of derden.

 

Toestemming AVG

Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze datum is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening treedt direct in werking en zal dus niet meer in de nationale wetgeving vastgelegd worden. In plaats van 28 verschillende wetgevingen, geldt er dan één Europese regelgeving. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR).

Door na 24 mei 2018 gebruik van mijn diensten te maken, bevestig je mijn Privacybeleid en ga je akkoord met de vernieuwde regels en mijn algemene leveringsvoorwaarden. Jouw privacy is belangrijk voor mij. Ik neem de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens dan ook zeer serieus en willen jou bij deze graag informeren. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met je gegevens omgaan - daar gingen we al heel zorgvuldig mee om - maar we hebben wel beter op een rij gezet hoe we dat doen. Zonder deze gegevens kan ik mijn werk niet verrichten. Ik zal altijd uw toestemming vragen, om uw gegevens te delen met verloskundige of arts of zorgverzekering. En het is net zo makkelijk om uw toestemming in trekken als om die te geven.

Documentatieplicht

In de AVG en de GDPR wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven en om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). Bedrijven hebben daarom een documentatieplicht. Dit houdt in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de Europese wet te voldoen. Als ibclc en kraamverzorgende leg ik verplicht verslag van de verleende zorg, en bewaar deze volgens afgesproken termijn. U kunt altijd een copy opvragen. Dit doet u door zelf een email te sturen naar: sandra-mostert@live.nl 

Privacyverklaring:

- De gegevens die wij (gynaecoloog, huisarts, verloskundige) van jou verzamelen (afnemen anamnese, verloop zwangerschap en partus, en de eerste dagen na geboorte) gebruiken we alleen om te bepalen welke zorg we moeten inzetten, voortzetten en deze zorg op elkaar af te stemmen. Ook om te kunnen evalueren of wij volgens protocol de juiste zorg hebben verleend.

- De maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen: zorgplan is voor u naslagwerk, en is in uw woning. U dient dus zelf te zorgen dat het zorgplan op een plek ligt waar gasten geen inzage hebben in uw zorgplan. De gegevens die wij bewaren, volgens richtlijn, zijn de temperatuurlijst, rapportage, en lip met urenlijst. Deze worden digitaal bewaard en gedeeld met jouw kraamcentra en de zorgverzekering om declaratie mogelijk te maken.
- Je hebt ten alle tijden recht tot inzage in  jouw persoonlijke gegevens en een copy. Je hebt ten alle tijde de mogelijkheid om je gegevens te laten wijzigen.

Na de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar worden uw gegevens automatisch verwijderd, maar u mag altijd een schriftelijk verzoek sturen, om uw gegevens eerder te verwijderen dan de wettelijke bewaartermijn.

- Foto's, filmpjes die u stuurt, om situatie, huilgedrag, wond, of andere medische informatie te onderbouwen, gelieve deze zo te maken, dat u er niet herkenbaar op staat. Door het sturen van film en fotomateriaal gaat u automatisch accoord dat beeldmateriaal wordt bewaard bij uw dossier en gedeeld mag worden met andere zorgverleners.

 

WHO code:

WHO gedragscode

'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Dat betekent dat ouders na goed te zijn geïnformeerd, zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden verboden. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd door alle zorgprofessionals.

https://allesoverzwanger.nl/over-geboortezorg/betrouwbare-informatie-over-zwangerschap-en-bevalling/

Algemene leveringsvoorwaarden

We verzoeken u, om u aan de geldende covid19 maatregelen te houden, voor uw en onze gezondheid. Gelieve geen bezoekers tijdens het consult.

 

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Lactatiekundige Sandra Mostert IBCLC (werkzaam als lactatiekundige en kraamverzorgende) te noemen als S.Mostert, en een Wederpartij waarop S.Mostert deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
2. Deze algemene voorwaarden treden niet in plaats van wettelijke regelingen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met S.Mostert, voor de uitvoering waarvan door S.Mostert derden dienen te worden betrokken. S. Mostert zal samen met andere zorgverleners/medewerkers trachten voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst. Op het moment dat wederpartij S.Mostert om kraamzorg of een lactatiekundige consult vraagt, zowel mondeling als schriftelijk, gaat de overeenkomst in, mits S.Mostert aangeeft beschikbaar te zijn.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers/collega’s in dienst van S.Mostert.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. S.Mostert en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan geld de (aanvullende) uitspraak van S.Mostert.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan doet S.Mostert, daar een beslissende uitspraak over.
9. Indien S. Mostert niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat S.Mostert in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
10. S.Mostert, zal ten alle tijden, een professionele beroepshouding aannemen, als kraamverzorgende en Lactatiekundige IBCLC. Doch, gezien de aard van het werk, moet er vaak snel actie worden ondernomen bij geschillen. Voor beide partijen is een snel en adequate oplossing genoodzaakt, gezien het een medische en dienstverlenende sector is. Juist door dienstverlening in deze voor wederpartij vaak emotionele periode, mag er van uit worden gegaan, dat S.Mostert hier op professionele wijze mee omgaat. Doch niet ieder geschil zal naar tevredenheid van wederpartij op te lossen zijn. Daardoor behoud S.Mostert zich het recht voor, indien zij er alles aan heeft gedaan, een geschil op te lossen, om bij blijvende ontevredenheid, de zaak als afgehandeld te beschouwen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle aanvragen voor een lactatiekundig consult, kraamzorg of andere diensten, zijn niet vrijblijvend, tenzij beide partijen schriftelijk andere afspraken hebben vastgelegd. Dit omdat er bij aanvraag, vaak zsm moet worden gehandeld. Een overeenkomst vervalt indien S.Mostert niet tijdig beschikbaar is, producten niet tijdig leverbaar zijn, of door onmacht niet kan worden voldaan aan het verzoek.
S. Mostert kan niet aan zijn orders, afspaken, advisering worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de order, afspraak of gegeven advies, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de order opgenomen aanbod dan is S.Mostert daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij S. Mostert anders aangeeft.
4 Een samengestelde prijsopgave verplicht S.Mostert niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, offertes, orders en eerdere prijs-consulten gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5 Keuze-informatie: S.Mostert zal trachten zo goed mogelijk clienten en toekomstige clienten/wederpartij te informeren, via haar website, wie S.Mostert is, wat men van haar kan verwachten, en deze op verzoek mondeling toe te lichten.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen S.Mostert en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. S.Mostert behoud zich het recht voor, om bij onvoorziene omstandigheden, de overeenkomst te wijzigen, dan wel te beëindigen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij S.Mostert derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. S.Mostert dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst, mits mogelijk.
3. S.Mostert heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. S.Mostert is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan S.Mostert de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
6. S.Mostert behoeft (medische-) gegevens van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, de uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan S.Mostert ter beschikking heeft gesteld. S.Mostert kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor het niet juist of onvolledig verstrekken van de cliënt gegevens, cliënt heeft een informatieplicht tegenover S.Mostert. Hierbij heeft S.Mostert de bevoegdheid tot inzage het medische dossier van de wederpartij en de bevoegdheid tot overleg met andere disipline’s betreffende de zorg rondom de wederpartij, met in achtneming van het beroepsgeheim door alle betrokken partijen. S.Mostert zal hierbij zo ver als mogelijk de privacy van de werderpartij respecteren. S.Mostert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, wanneer cliënt/wederpartij de gegeven instructies en adviezen niet opvolgt. Gezien de aard van de werkzaamheden, is de wederpartij ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Van S.Mostert kan worden verwacht dat zij beroepsmatig, haar werkzaamheden op een professionele manier uitvoert.
7. Minderjarige kunnen ook terecht voor kraamzorg en lactatiekundige zorg, voor deze cliënten is hen wettelijke vertegenwoordiger eindverantwoordelijk.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. S.Mostert zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is S.Mostert gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van S.Mostert op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan S.Mostert een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
11. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens S.Mostert gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van zowel S.Mostert als de wederpartij, welke daardoor direct of indirect ontstaan. Betreft zowel persoonlijke, medische als materiële en immateriële schade.
12. Indien S.Mostert bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is S.Mostert onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan S.Mostert toekomende bevoegdheid of een op S.Mostert rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 50% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij S.Mostert alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. S.Mostert is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst S.Mostert ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van S.Mostert kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is S.Mostert gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van S.Mostert kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is S.Mostert gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van S.Mostert op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien S.Mostert de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien S.Mostert op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
S.Mostert, zal zij in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor de mogelijkheden tot overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan S.Mostert is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. S.Mostert zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen 1 maand aan S.Mostert te voldoen, tenzij S.Mostert anders aangeeft. S.Mostert zal de mogelijkheden bekijken van een betalingsregeling.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het S.Mostert vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van S.Mostert op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1. S.Mostert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Door de aard van het werk als lactatiekundige en kraamverzorgende, zal S.Mostert alles in staat stellen, gemaakte afspraken na te komen, doch zal overmacht wegens onvoorziene omstandigheden, voor kunnen komen. Hiervoor kan S.Mostert niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop S.Mostert geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor S.Mostert niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. S.Mostert heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat S.Mostert zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. S.Mostert kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Indien S.Mostert ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is S.Mostert gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
6. Als de wederpartij voor een bepaalde periode of bepaald moment geen zorg of diensten wenst te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan S.Mostert. Doet hij dit niet, dan kan S.Mostert kosten in rekening brengen aan wederpartij, tenzij de wederpartij kan aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn niet hoger
dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg en/of consult.


Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. De cliënt/wederpartij is verplicht om S.Mostert te betalen voor de zorg en diensten. De cliënt ontvangt een factuur. Indien de cliënt/wederpartij in aanmerking komt voor vergoeding van deze zorg en/of dienst, dient de cliënt de factuur eerst zelf te betalen, alvorens deze kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar. S.Mostert kan ook rechtstreeks factureren naar de zorgverzekering, waarbij resterende deel van de factuur dat niet vergoed wordt, door de cliënt rechtstreeks aan S.Mostert dient te worden vergoed.
2. Betaling dient te geschieden door pin transactie of door het verschuldigde bedrag over te maken, binnen 14 dagen na factuurdatum, op Rekening nr NL68INGB0668780525 te name van A.M.Mostert te Nederweert, in Euro’s, tenzij schriftelijk anders door S.Mostert aangegeven. S. Mostert is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Indien wederpartij/cliënt zich niet 24u voorafgaande aan de zorg of het consult afmeld, worden de kosten in rekening gebracht.
4. Is de betaling een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld, dat cliënt/wederpartij voor aanvang van de zorg of het consult, daar S.Mostert van op de hoogte brengt. S.Mostert zal dan een betalingsregeling voorstellen.
5.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een incasso of factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij dient dus te zorgen voor voldoende saldo bij een incasso opdracht. S.Mostert stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft hiermee de wederpartij de gelegenheid om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld. De Wederpartij is rente verschuldigd en de vordering wordt verhoogd met 18 euro administratiekosten en de buitengerechtelijke kosten die op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien S.Mostert echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. S.Mostert heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.S.Mostert kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. S.Mostert kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. Door onvoorziene en/of persoonlijke omstandigheden, kan een factuur afwijken van het opgegeven standaard bedrag voor een dienst, consult of product. S.Mostert is bevoegd om deze wijzigen aan te brengen, zonder vooraf te overleggen met wederpartij. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Gezien de cliënt/wederpartij zelf inzichtelijk heeft, voor welke zorg hij/zij vergoeding krijgt van zijn zorgverzekering, is cliënt/wederpartij zelf verantwoordelijk, wanneer de kosten van de verleende zorg hoger uitvallen dan zijn zorgverzekering vergoed. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor betaling van deze niet vergoede zorg.
9. Indien de cliënt/wederpartij, niet in staat is om verdere zorgverlening te betalen, is de cliënt/wederpartij zelf verantwoordelijk voor de directe en indirecte gevolgen hiervan. Indien cliënt/wederpartij niet in staat is, om S.Mostert te betalen, is S.Mostert niet verplicht de zorgverlening voort te zetten.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door S.Mostert in het kader van de overeenkomst geleverde, en verhuurde zaken blijven eigendom van S.Mostert totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met S.Mostert gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en alle facturen zijn betaald.
2. Voor de huur van borstkolven en andere medische hulpmaterialen gelden de voorwaarden van de leverancier. Deze zijn opvraagbaar via S.Mostert. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor lezen van handleiding en hygiene.
3. Door S.Mostert geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van S.Mostert veilig te stellen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om S.Mostert daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
6. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en andere invloeden, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan S.Mostert ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is S.Mostert gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens S.Mostert bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Van wederpartij wordt verwacht een Wettelijke Aansprakelijkheids verzekering te hebben.
7. Voor het geval S.Mostert zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan S.Mostert en door S.Mostert aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van S.Mostert zich bevinden en die zaken terug te nemen.
8. Wederpartij is niet gerechtigd, om wat voor reden dan ook, aanspraak te maken op privé eigendommen van S.Mostert.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door S.Mostert te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Echter is wederpartij zelf verantwoordelijk voor de hygiëne en juist gebruik door kennis te nemen van de bijsluiter. Bij ontbreken van de bijsluiter, dient wederpartij bij onduidelijkheden zelf contact op te nemen met S.Mostert. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De wederpartij, dient bij ontevredenheid, S.Mostert direct, dezelfde dag, zo snel mogelijk, op de hoogte te stellen, gezien de aard van de werkzaamheden, is het vaak onmogelijk of deels mogelijk, om op een later tijdstip de wederpartij zo veel mogelijk tevreden te kunnen stellen.
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de wettelijke periode na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Borstvoedingsprodukten, kunnen om hygiënische redenen niet retour worden genomen. Indien de door S.Mostert verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud, niet naleven van opgedragen instructies, daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van S.Mostert, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie/vergoeding toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar S.Mostert geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen persoonlijke of medische omstandigheden, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regen- en sneeuwval of temperaturen) et cetera.
5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 24 uur na ontdekking, mondeling en binnen 1 week schriftelijk aan S.Mostert te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat S.Mostert in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient S.Mostert in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. S.Mostert zal de klacht trachten zo snel mogelijk op te lossen, zover mogelijk.
6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloossteling.
8. Indien vaststaat dat een produkt/dienstverlening gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal S.Mostert de gebrekkige dienstverlening of produkt binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van S.Mostert, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel verbeteren van de dienstverlening. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan S. Mostert te retourneren en de eigendom daarover aan S. Mostert te verschaffen, tenzij S. Mostert anders aangeeft.
9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van S.Mostert daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. S.Mostert heeft een beroepsaansprakelijkheids verzekering.
2. Indien S.Mostert aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. S.Mostert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat S.Mostert is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, alsmede medische gegevens.
4. S.Mostert is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van S.Mostert aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan S.Mostert toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. S.Mostert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, lichamelijk/geestelijk/emotioneel of andere (medische) schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
7. Indien S.Mostert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van S.Mostert beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst/factuur, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. De aansprakelijkheid van S.Mostert is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van S.Mostert of collega’s/medewerkers.

Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens S.Mostert en de door S.Mostert bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart S.Mostert voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan S.Mostert toerekenbaar is.
2. Indien S.Mostert uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden S.Mostert zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is S.Mostert, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van S.Mostert en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. S.Mostert heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij S.Mostert partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Medische overeenkomst
1. Door het aangaan van een overeenkomst tussen wederpartij en S. Mostert, gaat wederpartij ermee akkoord, tot het aan leggen van een medisch dossier. Het dossier kan door wederpartij worden opgevraagd ter inzage. Door het aangaan van een overeenkomst, gaat wederpartij ermee akkoord, dat S.Mostert bevoegd is om gegevens van wederpartij uit te wisselen met behandelend arts, huisarts, verloskundige, kinderarts, gynaecoloog etc. Door het aangaan van een overeenkomst, stemt wederpartij er mee in, dat zijn medische gegevens alsmede verslaglegging van het kraambed en het lactatiekundig consult, zal worden uitgewisseld met andere professionele behandelaars. Doch zal S.Mostert het beroepsgeheim in acht nemen, en dit ook verwachten van andere professionele behandelaars.
2. Indien het belang van de cliënt dit vereist, zal S.Mostert betreffende informatie verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt/wederpartij.
3. Overeenkomst kraamzorg, zal geleverd worden door S.Mostert, volgends het landelijk indicatie protocol, mits S.Mostert de vastgestelde uren ook daadwerkelijk beschikbaar is.
4. Wederpartij gaat door het sluiten van een overeenkomst (zowel schriftelijk als mondeling) ermee akkoord, dat S.Mostert in de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het van kracht worden van het de overeenkomst – in het geval er sprake is van medische/ geneeskundige/ kraamtechnische handelingen - voor deze handelingen automatisch toestemming door de cliënt aan S.Mostert wordt gegeven, als de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde uitvoering van de handeling kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.
5. S.Mostert zal werken volgend richtlijnen van Kennis Centrum Kraamzorg en Nederlandse Vereniging van Lactatiekundige.
6. Gezien de aard van het werk, zal er met regelmaat ad hok (partus) gereageerd moeten worden op zorgvraag, waardoor S. Mostert niet altijd in gelegenheid is om goed voorbereid zorg te verlenen, en zal wederpartij moeten aanvaarden dat er op dat moment de best mogelijk zorg zal worden verleend door S. Mostert. Gezien de tijdsdruk kan S.Mostert niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.
7. S.Mostert zal betreffende kraamzorg en partus assistentie altijd minimaal 5 uur per dag in rekening brengen.


ARTIKEL 16 – Privacy Algemeen
1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 – 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald
2. Als lactatiekundige en kraamverzorgende is S.Mostert gebonden aan haar medisch beroepsgeheim. Indien de wederpartij bezwaren heeft, tegen het uitwisselen van informatie met bijvoorbeeld huisarts, kan de wederpartij dit kenbaar maken bij S.Mostert. S.Mostert zal dit respecteren.

3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
S.Mostert moet toestemming krijgen van de cliënt:
a. als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren en deze kunnen worden geobserveerd door anderen dan S.Mostert en de cliënt;
b. als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie. Voor verslaglegging in medisch dossier is geen toestemming nodig van cliënt.
3 Onder anderen zoals bedoeld in lid 2 sub a wordt niet verstaan:
o degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is;
o de vertegenwoordiger.
o Indien S.Mostert bij geneeskundige handelingen of bij een gesprek, een zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn. Doch zal S.Mostert daarvoor toestemming vragen van de cliënt.

ARTIKEL 17 – Bewaren van gegevens
S.Mostert heeft de zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, deze gegevens blijven te allen tijde ter beschikking van zowel de S.Mostert als de cliënt. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart S.Mostert de gegevens en
krijgt de cliënt een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:45 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van cliënten ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

ARTIKEL 18 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door S.Mostert aan derden
1.S.Mostert verstrekt zonder de toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:
a. huisarts, verloskundige en degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
b. de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
3. Na overlijden geeft de S.Mostert desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.
4. Door het aangaan van de overeenkomst, benoemd wederpartij S.Mostert bevoegd, om individuele, professionele zorgverleners met geheimhoudingsplicht, te informeren of raadplegen, betreffende de cliënt/wederpartij en stelt indien nodig de cliënt hiervan op de hoogte.

ARTIKEL 19 - Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
1. Dor het aangaan van een overeenkomst met S.Mostert, gaat de cliënt ermee akkoord, dat zijn gegevens anoniem bij wetenschappelijk onderzoek mogen worden gebruikt.
Indien van toepassing, informeert S.Mostert de cliënt over het doel van het wetenschappelijk onderzoek en de risico’s van medewerking eraan.

ARTIKEL 20 – ZORG, KWALITEIT EN VEILIGHEID
11. S.Mostert levert zorg met inachtneming van de normen zoals die door representatieve kraamzorgorganisaties en lactatiekundigen, in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld.
2. S.Mostert zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie/praktijk van S.Mostert, of in opdracht van S.Mostert zorg verlenen aan de cliënt:
a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
b. Handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep. Afwijking van de professionele standaard moet de zorgaanbieder motiveren en aan de cliënt uitleggen.
3. Veiligheid
Van de werderpartij wordt verwacht, dat S.Mostert (en andere personen werkzaam bij of in opdracht van) gebruik kan maken van een veilige werkomgeving en veilig materiaal. Indien de wederpartij in gebreke blijft, is wederpartij aansprakelijk voor de gevolgen.

.
ARTIKEL 21 – Advies en Consultering
S.Mostert geeft op basis van haar genoten opleiding en gevolgde bijscholingen zowel mondeling als schriftelijk advies op het gebied van kraamzorg en borstvoeding. De cliënt/wederpartij mag dan ook een professioneel advies verwachten. In een emotionele periode, kan wederpartij/cliënt de gegeven informatie verkeerd interpreteren of vergeten. Daar waar nodig zal S.Mostert het advies schriftelijk vastleggen voor cliënt. S.Mostert zal de besprekingen, bevindingen en advisering van het consult en/of het kraambed, vastleggen in een zorgplan of medisch dossier. Indien de informatie niet duidelijk is voor de cliënt, is de cliënt zelf verantwoordelijk, om dit kenbaar te maken bij S.Mostert. Wanneer S.Mostert het gezin/cliënt of wederpartij verlaat, is de cliënt/wederpartij zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van gegeven adviezen en het wel of niet opvolgen van de adviezen. Daar heeft S.Mostert geen zicht of controle op, en S.Mostert kan hier op geen enkele wijze verantwoordelijk voor worden gesteld.


ARTIKEL 22 – Afstemming
(één cliënt – meer zorgverleners)
1. Gezien de aard van werkzaamheden, zowel als lactatiekundige als kraamverzorgende, zal S.Mostert trachten zoveel mogelijk zelf de werkzaamheden uit te voeren. Indien er toch een collega wordt ingeschakeld, zal S.Mostert deze collega
a. informeren en bevragen over relevante gegevens van de cliënt/wederpartij
b. de cliënt/wederpartij tijdig doorverwijzen naar een andere zorgverlener voor zover de zorg buiten de bevoegdheid of deskundigheid van S.Mostert valt, of op verzoek van de cliënt;
c. met elkaar periodiek overleggen over de cliënt/wederpartij;
d. bij overdracht van de cliënt/wederpartij aan een andere zorgverlener, alle relevante gegevens doorgeven en de cliënt daarover informeren.
e. Indien nodig zal er zonder toestemming van cliënt overleg zijn met kraamzorg organisatie, verloskundige, arts, om verantwoorde zorg te kunnen bieden.
ARTIKEL 23 – Incidenten
1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert S.Mostert de betreffende cliënt/wederpartij over:
a. de aard en de oorzaak van het incident;
b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.
2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt, bespreekt S.Mostert de voor de aanpak daarvan mogelijke behandelingsalternatieven met de cliënt en adviseert over de aanvang van de gekozen behandeling en het vervolg. Cliënt heeft zelf de verantwoording over de uitvoering, daar S.Mostert daar niet altijd bij aanwezig zal zijn. De cliënt heeft altijd de vrijheid voor het aanvragen van een second opinion.
3. S.Mostert verleent adequate zorg teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënt te beperken. In geval van spoedeisende zorg betekent dit dat aan het genoemde in lid 2 niet hoeft te worden voldaan.
4. Gezien de aard van het werk, kan S.Mostert zonder toestemming van cliënt andere zorgverleners om hulp vragen, omwille van gezondheid van cliënt.

ARTIKEL 24 – Zorg voor persoonlijke eigendommen
S.Mostert zorgt ervoor dat er zorgvuldig wordt omgaan met de cliënt/wederpartij zijn persoonlijke eigendommen.

ARTIKEL 25 – Zorgverlening op afstand
1. Indien mogelijk en in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van zowel S.Mostert als de wederpartij, verleent, faciliteert en ondersteunt S.Mostert, na toestemming van de cliënt zorg op afstand. Dit kan zijn door bijvoorbeeld een telefonisch consult. Door het aangaan van deze overeenkomst, dmv een telefonisch consult, blijft de eindverantwoordelijkheid bij de wederpartij, de cliënt. S.Mostert is afhankelijk van de informatie-uitwisseling en observatie op dat moment door de cliënt/wederpartij, en dus kan S.Mostert geen eindverantwoording dragen of aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 26 – Verplichtingen van de cliënt
1. Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van S.Mostert met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
2. Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt
schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.
3. De cliënt geeft S.Mostert, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen persoonlijke en medische informatie.
4. De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van S.Mostert, en andere personen werkzaam bij of in opdracht van S.Mostert en vrijwilligers.
5. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om S.Mostert in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.
7. Zodra de cliënt zorg en/of informatie ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert hij S.Mostert daarover direct over.
.
ARTIKEL 27 – Spoedzorg
1.Indien mogelijk, zal S.Mostert spoedzorg zelf verlenen. Indien de zorgbehoefte van de cliënt plotseling zodanig wijzigt dat er op korte termijn, zwaardere, snellere of andere zorg nodig is, is de wederpartij/cliënt zelf verantwoordelijk en bevoegd deze zelf in te schakelen. Van cliënt/wederpartij wordt verwacht, dat hij S.Mostert hier zo snel mogelijk van op de hoogte stelt. Indien de zorgbehoefte tijdens de aanwezigheid van S.Mostert wijzigt en cliënt zelf niet in staat is, andere zorg te realiseren, zal S.Mostert deze zorg regelen, ook zonder toestemming van cliënt.
2. Bij zorgverlening bij Partus, zal S.Mostert gezien aard van het werk, handelen volgends richtlijnen van Kennis Centrum kraamzorg, daar cliënt niet altijd in staat zal zijn, wensen kenbaar te maken en verantwoorde zorg te waarborgen. S. Mostert kan niet verantwoordelijk worden gesteld, voor het niet inwilligen van de wensen, daar er op dat moment verantwoorde zorg dient te worden geleverd.
3. Gezien de aard van het werk, en de onvoorspelbaarheid, kan S.Mostert niet aansprakelijk worden gesteld, voor het niet tijdig aanwezig zijn. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het zorg dragen van alternatieve zorgverlener.
4. S.Mostert zal gezien de aard van het werk, rekening houden met onvoorziene omstandigheden van cliënt, en daar flexibel mee omgaan, doch heeft S.Mostert het recht om een minimum van 3 uur zorg in rekening te brengen.

ARTIKEL 28 – Kraamzorg
1.S.Mostert is geregistreerd bevoegd en bekwaam kraamverzorgster en ingeschreven bij Kennis Centrum Kraamzorg. Scholingen worden gevolgd en geregistreerd, conform eisen van het Kennis Centrum Kraamzorg.
2. S.Mostert is bevoegd en bekwaam, om kraamzorg te verlenen, in diverse omstandigheden, en daar waar nodig af te wijken van protocol, verantwoorde keuzes te maken, in belang van de cliënt. Doch is cliënt zelf eindverantwoordelijk, daar S.Mostert niet 24/7 kan monitoren betreffende uitvoering van de zorg.
3. S.Mostert werkt volgens het landelijk indicatie protocol, en cliënt/wederpartij is zich ervan bewust, dat er een minimum aantal uren, per dag, per zorg, in rekening zal worden gebracht.


ARTIKEL 29 -Beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt:
a. door overlijden van de cliënt;
b. bij wederzijds goedvinden;
c. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of S.Mostert, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
d. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
e. ingeval van ontbinding door de rechter.
ARTIKEL 30 - Opzegging algemeen
1. De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
2. S.Mostert kan, gezien het een eenmanszaak betreft, de overeenkomst opzeggen, met een redelijke opzegtermijn, waarbij de cliënt/wederpartij in de gelegenheid wordt gesteld, vervangende zorg of een passend alternatief te regelen.
ARTIKEL 31 – Opzegging door S.Mostert
S.Mostert kan de overeenkomst opzeggen:
a. als S.Mostert de gevraagde of gewijzigde zorg niet mag
verlenen, omdat S.Mostert geen geldig diploma of niet bevoegd is voor de geïndiceerde zorg.
b.S.Mostert kan de overeenkomst opzeggen, per direct, als er andere spoedeisende zorg nodig is (partus), waartoe S.Mostert niet bevoegd is. S.Mostert zal naar eer en geweten handelen, mits er geen eindverantwoordelijke aanwezig is. Client/wederpartij is dan zelf eindverantwoordelijk.


ARTIKEL 32 – Informatie bij beëindiging, nazorg
Bij beëindiging van de overeenkomst, heeft de cliënt/wederpartij de mogelijkheid voor nazorg. Dit kan door het opnieuw aangaan van een overeenkomst met S.Mostert. Het initiatief hiervoor ligt bij de cliënt/wederpartij.

ARTIKEL 33 – Klachtenregeling
1. S.Mostert is een eenmanszaak en behandeld daardoor de klachtenprocedure zelf. Indien wederpartij ontevreden is, gelieve dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij S.Mostert. Om een klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen, verzoekt S.Mostert de wederpartij, om de klacht zo uitvoering en zo snel als mogelijk, volledig en duidelijk omschreven in te dienen, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd. Daarbij dient de cliënt/wederpartij zelf aan te geven, wat hij/zij zelf als mogelijke oplossing wenst.
2. Volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst, indien mogelijk, in behandeling genomen. Wanneer S.Mostert en wederpartij er samen niet uitkomen, kunnen we het geschil voorleggen aan de NVL, postbus 1444, 1300 BK Almere en/of Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 17, 1601 AD Enkhuizen.

ARTIKEL 34 – Wijziging
Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijden worden gewijzigd, door S.Mostert. De wijzigingen zijn van kracht, voor de overeenkomsten, die zijn ontstaan, nadat de wijziging is ingevoerd. De algemene leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen na te lezen op de website: www.lactatiekundige-limburg.com of op te vragen bij S.Mostert via sandra-mostert@live.nl.

 

Ontevreden?

Bent u ontevreden of verloopt de zorg niet naar wens, laat het mij weten. Dan kijken we samen naar een oplossing. Komen we er samen niet aan uit, dan ben ik lid van de beroepsvereniging, waar we het geschil kunnen voorleggen:
NVL, postbus 1444, 1300 BK Almere of
Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 17, 1601 AD Enkhuizen   https://klachtenportaalzorg.nl/

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te
dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling
die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz.
U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij
het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De
Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De
meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen
zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een
onafhankelijke klachtenfunctionaris. Maar wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan
kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie.
Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de
bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een
zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een
zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.

Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij
Klachtenportaal Zorg? Neem dan de volgende stappen:
 Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
 Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact
opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
 Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in

Spelregels bij onvrede of een klacht
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over
klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Uw
zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren
worden afgehandeld. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die gelden bij het
indienen van een klacht of melden van een incident.
1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is
hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een
onafhankelijke klachtenfunctionaris.
3. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de
zorgaanbieder.
4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de
klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn
genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De
zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging
mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de
klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in
de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende
uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een
schadevergoeding toe (zie ook leveringsvoorwaarden).
In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de
Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling
van klachten en het oplossen van geschillen.
Wij waarborgen te allen tijde de privacy van zowel de cliënt als de zorgaanbieder en
zorgverleners.